Γραμμικό & Ελεύθερο Σχέδιο

Το Γραμμικο & Ελευθερο Σχεδιο είναι ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στις σχολές Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως στην Αρχιτεκτονική, και στις σχολές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως στα τμήματα: Διακόσμησης, Γραφιστικής, Συν τήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Φωτογραφίας και Γραφικών Τεχνών. Ο συντελεστής των ειδικών μαθημάτων, είναι υψηλός, και ως εκ τούτου καθοριστικός για την εισαγωγή πολλών υποψηφίων, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μαθήματα.

Η προετοιμασία είναι καλό να ξεκινάει από τα μέσα της ΄Β Λυκείου, έτσι ώστε να εξοικειωθεί ο υποψήφιος με τη φιλοσοφία των ειδικών μαθημάτων. Η διάρκεια εξέτασης στο σχεδίο είναι 6 ώρες.

Γραμμικό Σχέδιο:

Πρόκειται ουσιαστικά για μια γλώσσα έκφρασης και επικοινωνίας, που έχει βασικό σκοπό να απεικονίσει αντικείμενα που υπάρχουν στο περιβάλλον μας ή αντικείμενα που πρόκειται να υπάρξουν στο περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και σημαίνει ότι καμιά τεχνική κατασκευή δε θα μπορούσε να υπάρξει, αν δεν είχε βρεθεί τρόπος, πρώτ’ απ’ όλα, να σχεδιαστεί.

Σκοπός του Γραμμικού Σχεδίου είναι να αποδώσει στο επίπεδο, με απλά και ακριβή σχεδιαστικά μέσα, την πιστή εικόνα ενός αντικειμένου ή κτιρίου και τη σχετική θέση που αυτό κατέχει στο χώρο. Η απόδοση πρέπει να είναι ακριβής και να μην αφήνει αμφιβολίες και ερωτηματικά.

Έτσι, χρειάζεται εξάσκηση με τα μέσα σχεδίασης, ώστε να αναπτυχθούν διάφορες τεχνικές, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ακρίβεια, ποιότητα, καθαρά σχέδια και ταχύτητα με την πάροδο του χρόνου. Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι κλίμακες μεταφοράς διαστάσεων, η έννοια της κάτοψης/όψης/τομής και τελικά η αρμονική τοποθέτηση των σχεδίων στο χαρτί, σαν μία σύνθεση.

Ελευθερο Σχεδιο:

H εξέταση στo ελεύθερo σχέδιo περιλαμβάvει ελεύθερη σχεδίαση αvτικειμέvωv, πoυ τoπoθετoύvται πάvω σε βάθρo και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικαvότητας των υπoψηφίων vα απoδίδουν και vα εκφράζουν τα χαρακτηριστικά, γραφικά και μoρφικά γvωρίσματα τoυ θέματoς, πoυ δίνονται για σχεδίαση.

Κάθε σχέδιο είναι καλό να έχει την εσωτερική του λογική, να είναι άμεσα αναγνώσιμο και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες χωρίς πλεονασμούς, χάσματα και ασάφειες. Το σχέδιο χρειάζεται να αξιοποιεί τα δομικά και μορφολογικά στοιχεία που εξυπηρετούν το στόχο της σύνθεσης απορρίπτοντας οτιδήποτε περιττό που δημιουργεί σύγχυση. Επίσης, σημαντική είναι η ιεραρχία των στοιχείων της σύνθεσης στο χώρο, όπου ένα στοιχείο πρωτεύον τονίζεται και προβάλλεται ενώ ένα δευτερεύον υποβαθμίζεται τονικά. Η διδασκαλία του Σχεδίου, πέρα από την προσωπική άσκηση στηρίζεται σε κάποιες σταθερές βάσεις, οι οποίες εάν εφαρμοστούν δημιουργικά μπορούν να παράγουν ένα άρτιο σχέδιο.

Καλάθι αγορών